Asociația Obștească ”Respirația a Doua pentru oamenii în etate și inactivi din mun. Bălți” anunță deschiderea postului vacant a funcției de contabil în proiecte.Primirea cererilor de la 03 august până la 10 august 2017.Cerințele față de candidat pot fi găsite pe pagina www.ligaaids.mdPersoana de contact: Irina BaikalovaMun. Bălți, Str.Victoriei 7AE-mail: ccoe@mail.ru Tel: 0231-39783

Anexa 1 la contractul de muncă Nr. 34/17din ______________FIŞA POSTULUIpentru CONTABILîn AO „Respiratia a doua pentru oameni în etate şi inactivi”RESPONSABILITĂŢI PRINCIPALE:1. Responsabilităţi financiare: să ducă evidenţa mijloacelor băneşti care intră pe contul AO ” Respirația a Doua pentruoamenii în etate și inactivi din mun. Bălți” (în continuare ”Asociație”), bunurilor materiale,a mijloacelor fixe şi să reflecte în evidenţa contabilă operaţiile cu aceste bunuri; să organizeze evidenţa contabilă a activităţii Asociației; să calculeze corect şi să transfere în termenii prevăzuţi de legislaţia în vigoare toate plăţileobligatorii cerute de legislaţie, plăţile în baza contractelor şi salariile angajaţilor; să întocmească corect şi în termenii ceruţi de legislaţie dările de seamă contabile în bazadocumentelor primare şi a înscrisurilor contabile; să asigure păstrarea corespunzătoare a documentelor contabile; să asigure respectarea disciplinei financiare şi de casă la Asociație; să asigure respectarea regulilor legale la executarea inventarierii mijloacelor băneşti şi abunurilor materiale; să asigure executarea operaţiunilor de primire, evidenţă, predare şi păstrare a mijloacelorbăneşti în conformitate cu exigenţele legislaţiei în vigoare, Salariatul poartă răspunderematerială deplină pentru sumele băneşti aflate în gestiunea sa (primite de la bancă sau dinalte surse) şi documentaţia de care este responsabil sau care au fost transmise în virtuteafuncţiei pe care o ocupă; să primească sumele băneşti, în baza documentaţiei întocmite în modul cerut de legislaţiaîn vigoare pentru achitarea salariilor, premiilor, diurnelor şi alte plăţi; să achite plăţile cerute, asigurînd completarea documentelor de justificare cerute delegislaţia în vigoare; să asigure întocmirea documentaţiei de casă şi să prezinte rapoarte lunare, trimestriale șianuale referitor la situaţia economico-financiară a Asociației şi despre sumele de baniexistente pe conturile organizației nemijlocit patronului – directorului AO ” Respirația aDoua pentru oamenii în etate și inactivi din mun. Bălți” și Fundației Soros Moldova;  să respecte confedenţialitatea informaţiilor pe care le-a cunoscut în timpul executăriifuncţiilor sale; să repare prejudiciul cauzat Asociației prin acţiunile sau inacţiunile sale, în mărimedeplină; să execute prevederile prezentului contract, a legislaţiei în vigoare şi ordineleadministraţiei Asociației; să refuze executarea ordinelor (dispoziţiilor) administraţiei, precum şi executareaoperaţiunilor contabile care contravin legislaţiei în vigoare. În cazul primirii de laadministraţia Asociației a unui ordin care este ilegal, Salariatul, fără a-l executa înştiinţeazăAdministraţia în scris despre ilegalitatea ordinului (dispoziţiei). În caz că Asociația seadresează repetat în scris cu acelaş ordin (dispoziţie), Salariatul îl execută, toatăresponsabilitatea, în acest caz, fiind pe seama administraţiei; să respecte legislaţia muncii; să utilizeze în modul corespunzător şi doar în interese de serviciu echipamentul Asociației.
2. Alte responsabilităţi: Răspunde la orice solicitare de ajutor din partea colegilor. Furnizează informaţii Directorului Asociației și Fundației Soros Moldova în caz de necesitate sau la cerere. Îndeplineşte ordinele şi dispoziţiile Directorului Asociației și Fundației Soros Moldova . Respectă toate regulile din Regulamentul intern. Păstrează confidenţialitatea informaţiilor confidenţiale. Execută alte obligaţiuni adiacente, la cererea Directorului Asociației și Fundației Soros Moldova.