Asociaţia Obştească „Respiratia a doua pentru oamenii in etate si inactive mun. Balti” anunţă deschiderea postului vacant pentru funcţia de Psiholog în cadrul Proiectului pentru perioada de la01.05.2017Cerinţe faţă de candidat pot fi găsite pe paginile: www.ligaaids.mdInformaţia suplimentară poate fi obţinută :Persoana de contact: Irina BaikalovaAdresa: m. Balti pr. Victorie 7 a tel : (231) 3-97-83Mail: ccoe@mail. ruData limită pentru înaintarea CV-lui 28.04.2017 pînă la ora 15-00.TERMENI DE REFERINŢĂPsihologI. Informaţii generale despre ProiectBeneficiar: AO „Respiraţia a Doua pentru oamenii in etate si inactivi din mun.Balti”Implicarea activa a beneficiarilor din mun. Balti in cadrul prestarii serviciilor in Centrul RegionalSocial pentru PHS in mun. Balti, creşterea accesului la serviciile de suportul social.II. Scopul si obiectivele proiectului:Scopul general:Dezvoltarea serviciilor specializate si cresterea accesului PHS la serviciilor de calitate in CentrulRegional în mun. Bălţi.Obiectivul general: Implicarea activa a beneficiarilor din raioanele din nordul Moldovei si mun.Balti in cadrulprestarii serviciilor in Centrul Social Regional pentru PHS in mun.Balti.Obiective specifice: Oferirea serviciilor comunitare specializate pentru PHS, extinderea spectrului serviciilor şiajustarea a acestora la nivel naţional; Dezvoltarea colaborării cu ONG/OG-urile (AO „Respiratia a doua pentru Oameni inEtatesiInactivi” , „Sansa plus” si „Credinta Nord”)în baza memorandumurilor de cooperarepentru a asigura standardizarea şi similaritatea serviciilor prestate pentru implicare a activa abeneficiarilor din raioanele din nordul Moldovei si mun. Balti in cadrul prestarii serviciilor inCentrul Social Regional pentru PHS in mun. Balti; Elaborarea documentelor necesare activităţii centrului, metodologiilor, documentelor de uz externşi intern înconformitate cu actele normative in vigoare ale Republicii Moldova ş ipracticilorinternaţionale (regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a centrului, statele de personal,
descrierea serviciilor, documente/registre de evidenţă a datelor, condiţiile tehnice de funcţionare,etc). Elaborarea/stabilirea unui mecanism clar de referire la diverse instituţii /organizaţii interesate prinincheierea memorandului. Prestarea serviciilor specializate sociale în cadrul centrului Centrul Regional Social pentruPHS (serviciile respective vor fi adaptate la necesităţile comunităţii şi vor avea drept scopprotejarea grupurilor social vulnerabile şi îmbunătăţirea calităţii vieţii PHS): Să presteze servicii psiho — sociale beneficiarilor conform standardelor minime de calitatestabilite pentru serviciul dat; Să respecte standardele morale, etice şi de comportament profesional, conform CoduluiDeontologic al Psihologului; Să îndeplinească cu operativitate şi profesionalism stipulările contractului individual demuncă şi atribuţiile funcţionale; Să respecte disciplina muncii în conformitate cu legislaţia în vigoare; Să-şi folosească la maximum calităţile umane şi cunoştinţele profesionale pentru a ajutabeneficiarii în dezvoltarea lor; Să-şi perfecţioneze continuu cunoştinţele în domeniul psihologiei şi să dea dovadă deperformanţe bune în practica de psiholog; Să colaboreze în activitatea sa cu grupul de specialişti – responsabili pentru soluţionareaproblemelor sociale a beneficiarilor.III. Descrierea activităţilor şi a responsabilităţilor psihologului